Historia Ośrodka PDF 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sanoku jest placówką stosunkowo młodą, gdyż powstał dopiero w 1961r. Zaczął funkcjonować od 1 września 1961r. pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy w oparciu o wydane przez Kuratorium Okręgu Rzeszowskiego - orzeczenie organizacyjne z dnia 3 sierpnia 1961r. Siedzibą Zakładu Wychowawczego w Sanoku stał się budynek internatu po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym przy ul. Lipińskiego 34.

Pierwszym dyrektorem placówki był Marian Barć. Otwarcie Zakładu Wychowawczego poprzedziło istnienie klas specjalnych dla uczniów mających trudności w nauce przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sanoku. W roku szkolnym 1964/65 nowym dyrektorem zakładu został były inspektor Wydziału Oświaty w Sanoku - Józef Kwiatkowski. Zakład stał się pełną placówką kształcącą dzieci upośledzone umysłowo. W jej skład wchodziła 7-klasowa szkoła podstawowa specjalna oraz internat. W tym roku internat został przeniesiony do budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Konarskiego 10.

W tym samym roku pierwszych 25 uczniów ukończyło klasę VII. W roku 1965/66 nastąpiła ponowna zmiana na stanowisku dyrektora - które objął mgr Mieczysław Sarama. Warunki techniczne budynku były bardzo złe. Brakowało również odpowiednich pomieszczeń, sprzętu i pomocy naukowych, a liczba uczniów wciąż wzrastała. Reforma szkolna wprowadzająca ośmioklasową szkołę podstawową, miała decydujący wpływ na przeprowadzenie kapitalnych remontów, gdyż młodzieży wciąż przybywało.
W okresie tym przypadł jubileusz - 10-lecia placówki. W roku 1974 nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora. Funkcję tę objął mgr Stanisław Cecuła. W październiku 1974 został zakończony kapitalny remont budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 34. Warunki do nauki uległy znacznej poprawie. Rok 1978/79 był rokiem rozpoczynającym reformę szkolną, która wprowadziła 10-letnią szkołę podstawową według nowego programu. Rok szkolny 1981/82 to rok stanu wojennego. Wdrożono rozporządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania, które wprowadziło jednoosobową odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie placówki w tym okresie.

Po złożeniu rezygnacji z funkcji dyrektora kurator krośnieński powołał na stanowisko mgr Janinę Rajca. Pomimo trudnej sytuacji w kraju ze względu na zachodzące przemiany polityczne i gospodarcze w kraju - proces edukacyjny uczniów przebiegał prawidłowo. Z dniem 1 maja 1984 roku Zakład Wychowawczy zostaje przekształcony na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zgodnie z rozporządzeniem MOiW z dn. 17.IV.1984r.

W roku szkolnym 1989/90 Kuratorium Oświaty w Krośnie powołało na stanowisko dyrektora Zdzisława Adamskiego, który pełnił tę funkcję przez rok.

Od 1 września 1991r. funkcję dyrektora SOSW pełniła mgr Anna Sieczkowska. W tym czasie utworzono oddziały "klas życia" dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Rok 1999 - to rok wprowadzenia Reformy Oświatowej. Organem prowadzącym SOSW jest Starostwo Powiatowe w Sanoku, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W SOSW zostaje utworzone Gimnazjum Specjalne dla uczniów z lekkim stopniem upośledzenia i dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia. Od 1.IX.2002 została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku: kucharz małej gastronomii oraz zorganizowana pracownia komputerowa.

W październiku 2003r. następuje zmiana na stanowisku dyrektora . Funkcję tę obejmuje Grzegorz Dudziński. W tym roku szkolnym dyrektor ośrodka mgr G.Dudziński zorganizował i wyposażył pomieszczenie kuchenne dla uczniów z oddziałów edukacyjno-terapeutycznych, oraz salę doświadczania świata.

Od 2015 roku funkcję dyrektora SOSW  obejmuje  mgr Robert Dudek.

SOSW w Sanoku zapewnia wychowankom całkowitą fachową opiekę, naukę, dobre warunki do pełnej rewalidacji, rehabilitacji oraz wychowanie i przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości. Zadania te ośrodek realizuje poprzez zespoloną działalność nauczycieli, wychowawców, pracowników służby zdrowia i poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz instytucje wspomagające realizację procesu rewalidacyjnego.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe