Historia Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sanoku jest placówką stosunkowo młodą, gdyż powstał dopiero w 1961r. Zaczął funkcjonować od 1 września 1961r. pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy w oparciu o wydane przez Kuratorium Okręgu Rzeszowskiego - orzeczenie organizacyjne z dnia 3 sierpnia 1961r. Siedzibą Zakładu Wychowawczego w Sanoku stał się budynek internatu po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym przy ul. Lipińskiego 34.

Pierwszym dyrektorem placówki był Marian Barć. Otwarcie Zakładu Wychowawczego poprzedziło istnienie klas specjalnych dla uczniów mających trudności w nauce przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sanoku. W roku szkolnym 1964/65 nowym dyrektorem zakładu został były inspektor Wydziału Oświaty w Sanoku - Józef Kwiatkowski. Zakład stał się pełną placówką kształcącą dzieci upośledzone umysłowo. W jej skład wchodziła 7-klasowa szkoła podstawowa specjalna oraz internat. W tym roku internat został przeniesiony do budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Konarskiego 10.

W tym samym roku pierwszych 25 uczniów ukończyło klasę VII. W roku 1965/66 nastąpiła ponowna zmiana na stanowisku dyrektora - które objął mgr Mieczysław Sarama. Warunki techniczne budynku były bardzo złe. Brakowało również odpowiednich pomieszczeń, sprzętu i pomocy naukowych, a liczba uczniów wciąż wzrastała. Reforma szkolna wprowadzająca ośmioklasową szkołę podstawową, miała decydujący wpływ na przeprowadzenie kapitalnych remontów, gdyż młodzieży wciąż przybywało.
W okresie tym przypadł jubileusz - 10-lecia placówki. W roku 1974 nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora. Funkcję tę objął mgr Stanisław Cecuła. W październiku 1974 został zakończony kapitalny remont budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 34. Warunki do nauki uległy znacznej poprawie. Rok 1978/79 był rokiem rozpoczynającym reformę szkolną, która wprowadziła 10-letnią szkołę podstawową według nowego programu. Rok szkolny 1981/82 to rok stanu wojennego. Wdrożono rozporządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania, które wprowadziło jednoosobową odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie placówki w tym okresie.

Po złożeniu rezygnacji z funkcji dyrektora kurator krośnieński powołał na stanowisko mgr Janinę Rajca. Pomimo trudnej sytuacji w kraju ze względu na zachodzące przemiany polityczne i gospodarcze w kraju - proces edukacyjny uczniów przebiegał prawidłowo. Z dniem 1 maja 1984 roku Zakład Wychowawczy zostaje przekształcony na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zgodnie z rozporządzeniem MOiW z dn. 17.IV.1984r.

W roku szkolnym 1989/90 Kuratorium Oświaty w Krośnie powołało na stanowisko dyrektora Zdzisława Adamskiego, który pełnił tę funkcję przez rok.

Od 1 września 1991r. funkcję dyrektora SOSW pełniła mgr Anna Sieczkowska. W tym czasie utworzono oddziały "klas życia" dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Rok 1999 - to rok wprowadzenia Reformy Oświatowej. Organem prowadzącym SOSW jest Starostwo Powiatowe w Sanoku, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W SOSW zostaje utworzone Gimnazjum Specjalne dla uczniów z lekkim stopniem upośledzenia i dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia. Od 1.IX.2002 została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku: kucharz małej gastronomii oraz zorganizowana pracownia komputerowa.

W październiku 2003r. następuje zmiana na stanowisku dyrektora . Funkcję tę obejmuje Grzegorz Dudziński. W tym roku szkolnym dyrektor ośrodka mgr G.Dudziński zorganizował i wyposażył pomieszczenie kuchenne dla uczniów z oddziałów edukacyjno-terapeutycznych, oraz salę doświadczania świata.

Od 2015 roku funkcję dyrektora SOSW  obejmuje  mgr Robert Dudek.

SOSW w Sanoku zapewnia wychowankom całkowitą fachową opiekę, naukę, dobre warunki do pełnej rewalidacji, rehabilitacji oraz wychowanie i przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości. Zadania te ośrodek realizuje poprzez zespoloną działalność nauczycieli, wychowawców, pracowników służby zdrowia i poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz instytucje wspomagające realizację procesu rewalidacyjnego.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe