Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka PDF 

Od 2006 roku naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z problemami rozwojowymi. Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności  do momentu podjęcia nauki w szkole. Rodzice dzieci, u których występują różnorodne zaburzenia rozwojowe mogą starać się o objęcie dziecka zajęciami w ramach wczesnego wspomagania. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do poradni psychologiczno – pedagogicznej  o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Poradnia przeprowadza badanie określające funkcjonowania dziecka. Z opinią należy zgłosić się do dyrektora placówki organizującej wczesne wspomaganie. W ramach wczesnego wspomagania organ prowadzący może przydzielić dla każdego dziecka od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. W naszym Ośrodku dzieci uczestniczą w zajęciach 2 razy w tygodniu po 1godzinie lekcyjnej. Po otrzymaniu opinii rodzice dziecka zapraszani są na rozmowę z osobą odpowiedzialną za zajęcia wczesnego wspomagania. Rozmowa ta ma na celu uzyskanie jak największej ilości informacji na temat funkcjonowania dziecka, występujących trudności oraz oczekiwań rodziców względem Ośrodka. Na następne spotkanie rodzice przychodzą z dzieckiem. Spotkanie ma na celu poznanie dziecka, obserwację jego zachować podczas swobodnej zabawy i w sytuacjach zadaniowych. Po tym spotkaniu, rozmowie z rodzicami oraz konsultacji z innymi specjalistami zespołu wczesnego wspomagania rozwoju i dyrektorem ustalane są rodzaje zajęć dla dziecka. Staramy się określić jakie formy oddziaływań terapeutycznych  i jakie zajęcia są na danym etapie rozwoju dziecka najpotrzebniejsze. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  składa się z osób posiadających przygotowanie do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. W skład zespołu wchodzi oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, rehabilitant oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka. Dzieciom zapewniamy takie zajęcia jak zajęcia ogólnorozwojowe, terapia mowy, terapia psychologiczna, terapia zabawą, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna, rehabilitacja ruchowa, EEG Biofeedback.
Zadaniem zespołu jest praca z dzieckiem, z jego rodziną, udzielanie wsparcia, porad, wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, pomoc w przystosowaniu warunków domowych, do potrzeb dziecka, wykorzystanie odpowiednich pomocy dydaktycznych , sprzętu. Nauczyciele pracujący bezpośrednio z dzieckiem opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający poziom funkcjonowania dziecka, wytyczne zawarte w opinii z poradni. Program ten określa cele i założenia do pracy z dzieckiem w danym roku szkolnym. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Koordynator wczesnego wspomagania rozwoju

przy SOSW w Sanoku:

Beata Mleczko

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe